Customer serviceMon - Thu 8:00 AM - 5:00 PM Fri 8:00 AM - 12 noon00800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Warunki


Niniejsze ogólne warunki dotyczą wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem www.swarovskioptik.com („Witryny internetowej”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi ogólnymi warunkami przed złożeniem zamówienia na produkty za pośrednictwem Witryny internetowej. Zamawiając nasze produkty, wyraża Pan/Pani zgodę na poniższe warunki i oświadcza Pan/Pani, że jest osobą pełnoletnią uprawnioną do zawierania prawnie wiążących umów. Zasady odbiegające od niniejszych ogólnych warunków mają moc wiążącą wyłącznie w przypadku, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Dotyczy to również odstępstw od niniejszej klauzuli wymagającej sporządzenia dokumentów w formie pisemnej.


Witryna internetowa, za pośrednictwem której realizowana jest sprzedaż towarów w Internecie, jest obsługiwana przez spółkę SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH (Daniel Swarovski-Straße 70, 6067 Absam, Austria). Pod tym adresem może Pan/Pani zgłosić reklamację lub dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

Może Pan/Pani skontaktować się naszym działem obsługi klienta w dowolnej sprawie, wysyłając e-mail na adres: customerservice@swarovskioptik.com


Zamówienia złożone w Witrynie internetowej stanowią wiążące oferty zawarcia związanych z nimi umów kupna towarów od spółki SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH. Przysługuje nam prawo do przyjęcia tych ofert w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania lub odrzucenia ich poprzez wysłanie do Pana/Pani stosownego oświadczenia. Wiążąca umowa kupna nie zostaje zawarta do czasu przyjęcia przez nas Pana/Pani zamówienia. Na przyjęcie zamówienia wskazuje wysyłka zamówionych produktów.

Wyraża Pan/Pani zgodę na sprawdzenie Pana/Pani zdolności kredytowej poprzez skierowanie zapytania do państwowych urzędów ochrony kredytowej, instytucji kredytowych oraz agencji informacji kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku otrzymania negatywnej oceny zdolności kredytowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień od klientów w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient działa z niezgodnie z Ogólnymi warunkami, uczestniczy w działaniach noszących znamiona oszustwa lub w innych działaniach problematycznych z punktu widzenia prawa karnego, lub z innych ważnych przyczyn. W celu zapewnienia naszym klientom większego bezpieczeństwa podczas przetwarzania płatności elektronicznych spółka Swarovski może skontaktować się z Panem/Panią, aby przed wysyłką zweryfikować niektóre aspekty Pana/Pani zamówienia.

Produkty Swarovski Optik są przeznaczone wyłącznie do użytku cywilnego. Swarovski zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia zamówienia (bez odszkodowania), jeżeli podejrzewa, że produkt nie będzie używany do celów cywilnych, lub jeżeli mają zastosowanie ograniczenia eksportowe.


Produkty i ceny są takie, jak przedstawiono w Witrynie internetowej; produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do zmiany produktów oferowanych w Witrynie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia oraz do ograniczenia liczby produktów, które mogą zostać zakupione przez osobę odwiedzającą Witrynę internetową.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak towaru na stanie ani za niedostępność produktów.

Komercyjna odsprzedaż lub dystrybucja produktów Swarovski sprzedawanych w Witrynie internetowej jest surowo zabroniona.

Informujemy, że po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ewentualne prośby o jego zmianę lub anulowanie nie będą uwzględniane.


Jeżeli zamówionego towaru nie uda się dostarczyć w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeżeli wcześniej potwierdziliśmy jej zawarcie. W przypadku odstąpienia przez nas od umowy otrzyma Pan/Pani zawiadomienie o braku dostępności towaru oraz niezwłoczny zwrot uiszczonej przez Pana/Panią zapłaty.


Cena całkowita Pana/Pani zamówienia, włącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi oraz kosztami dostawy, została pokazana na poprzedniej stronie lub zostanie pokazana na zakończenie procedury płatności. Potwierdzając zamówienie, akceptuje Pan/Pani cenę zamówionych towarów. Po zakończeniu procedury płatności cena nie może zostać zmieniona.

Sprzedawcą produktów Swarovski Optik jest spółka SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH z siedzibą główną w Austria. Informujemy, że w przypadku płatności zagranicznych kartami kredytowymi instytucja będąca wystawcą karty kredytowej może pobrać opłatę za transakcję zagraniczną (ok. 1-2%).


Cenę zakupu za zamówione towary należy uiścić w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH.
Płatności należy dokonać kartą kredytową (poprzez wpisanie danych karty w Witrynie internetowej). Nasze roszczenia o zapłatę można uregulować wyłącznie, korzystając z niespornych lub prawomocnie ustalonych należności.

W przypadku płatności kartą kredytową zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia ważności karty oraz monitorowania parametrów dostępności w zakresie odbioru oraz danych adresowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówienia w przypadku odmowy dokonania płatności przez instytucję będącą wystawcą karty kredytowej.

Zamawiający otrzyma fakturę wraz z przesyłką.


Zamówione towary są zwykle dostarczane na wskazany przez nabywcę adres dostawy przez zatrudnioną przez nas firmę kurierską w terminie 5-7 dni roboczych od dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Dni świąteczne, w które zamówienia nie będą realizowane, są podane w naszym Asystencie Sklepu Internetowego. Na życzenie klienta dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć towar w określonym terminie, nie możemy jednak składać wiążących obietnic w tym zakresie. Do czasu uregulowania pełniej ceny zakupu towary pozostają naszą własnością.

Dostawy mogą jednak ulec opóźnieniu z powodu działania siły wyższej, wewnętrznych usterek/awarii systemu lub nieprzewidzianych nieprawidłowości po stronie współpracującej z nami firmy kurierskiej. SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH nie ponosi odpowiedzialności w takich przypadkach. W związku z powyższym SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH zaleca, by zamówienia, które mają zostać dostarczone do odległych lokalizacji, na wszelki wypadek składać jak najwcześniej.

W chwili dostawy przesyłkę należy sprawdzić pod kątem zgodności z zamówieniem.


Jako klientowi przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła fizycznie w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pan/Pani poinformować nas (SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH, Daniel Swarovski-Straße 70, 6067 Absam, e-mail: customerservice@swarovskioptik.com) o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną). Może Pan/Pani skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby termin odstąpienia od umowy został dotrzymany, wystarczy wysłać informację w sprawie skorzystania z przysługującego Panu/Pani prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Pana/Panią sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy standardowy sposób dostawy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o Pana/Pani decyzji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego skorzystano podczas realizacji pierwotnej transakcji, chyba że w umowie wyraźnie ustalono inaczej. W każdym przypadku nie zostanie Pan/Pani obciążony/-a żadnymi opłatami z tytułu zwrotu.

Przysługuje nam prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub dostarczenia przez Pana/Panią dowodu potwierdzającego ich odesłanie w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Niniejszym zobowiązuje się Pan/Pani do odesłania do nas towarów bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania nam przez Pana/Panią informacji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy, na adres podany w naszej Witrynie internetowej w sekcji „Obsługa klienta – zasady przyjmowania zwrotów”. Aby termin został dotrzymany, towar należy odesłać do nas przed upływem 14 dni. Dodatkowe informacje i pomoc dotycząca zwrotu zamówionych produktów oraz adresy, na które należy odesłać produkty w poszczególnych państwach, są dostępne w naszej Witrynie internetowej w sekcji „Obsługa klienta – zasady przyjmowania zwrotów”.

Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Ma Pan/Pani obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby odesłać produkty w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dołączonym voucherem zwrotu produktów.

W chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zwrotu towarów zakupionych w sklepach detalicznych prowadzących sprzedaż produktów Swarovski Optik za pośrednictwem Witryny internetowej.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wykonanych według Pana/Pani specyfikacji oraz produktów wyraźnie spersonalizowanych. Takiego produktu nie można zwrócić ani poprosić o jego wymianę.


Okres rękojmi za wady materiałowe lub wady wykonania wynosi dwa lata od daty otrzymania towaru. W przypadku wystąpienia takich wad w dostarczonym towarze, nabywca ma prawo żądać naprawy produktu. Jeżeli naprawa produktu jest niemożliwa, nabywca ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub – jeżeli towar nadal jest dostępny – jego wymiany na ten sam rodzaj towaru pozbawiony wad.


SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania.

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich roszczeń odszkodowawczych niezależnie od podstawy prawnej, w tym między innymi z tytułu działań nieuprawnionych; nie ma zastosowania do odpowiedzialności przewidzianej na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności z tytułu innych gwarantowanych właściwości oraz z tytułu szkód na zdrowiu i życiu.

Ograniczenie lub zwolnienie od odpowiedzialności za szkody, o których mowa w poprzednich akapitach, dotyczy również wszelkich roszczeń wobec pracowników lub przedstawicieli SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH.


Rejestrując swoje dane osobowe w Swarovski, zawierając umowę kupna ze Swarovski lub kontaktując się ze Swarovski w dowolnej formie elektronicznej, wyraża Pan/Pani zgodę na zapisywanie i przechowywanie przez Swarovski Pana/Pani danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych bez uprzedniego wyrażenia przez Pana/Panią pisemnej zgody. Swarovski ma prawo rejestrować, przetwarzać, zapisywać, przechowywać, ujawniać i wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe.

Swarovski będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, w tym numery zakupionych przez Pana/Panią produktów, wyłącznie w następujących celach: realizacja Pana/Pani zakupów; przesyłanie informacji o działaniach marketingowych, produktach i usługach; oraz wspieranie badań rynkowych w celu ulepszenia asortymentu produktów, usług i witryny internetowej Swarovski, a także upoważnień do wykonywania zleceń i usług z tym związanych (np. napraw) udzielonych osobom trzecim. Swarovski zobowiązuje się przetwarzać, ujawniać i wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w bezpieczny, właściwy i legalny sposób zgodnie z prawem szwajcarskim. Przetwarzanie danych będzie prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego lub w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe zostaną zarejestrowane i będą wykorzystywane przez spółkę SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH, która została upoważniona do przetwarzania tych danych osobowych i jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie takich danych. Niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnianie, przetwarzanie i wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych przez inne spółki wchodzące w skład Grupy Swarovski w różnych krajach, a w szczególności przez spółki mające swoje siedziby w Szwajcarii (Daniel Swarovski Corporation AG), w Austrii (D. Swarovski KG i Swarovski-Optik AG & Co KG.) oraz w Liechtensteinie (Swarovski AG). Nie udostępniamy danych klientów żadnym osobom trzecim spoza Grupy Swarovski bez uprzedniego powiadomienia o tym klientów i uzyskania na to ich zgody. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili zażądać od nas informacji dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz wycofać swoją zgodę na zapisywanie, przechowywanie i wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłości.

W tym celu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem: SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH (Daniel Swarovski-Straße 70, 6067 Absam)

E-mail: customerservice@swarovskioptik.com.