Customer serviceMon - Thu 8:00 AM - 5:00 PM Fri 8:00 AM - 12 noon00800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Oświadczenie o ochronie danych

Nasze oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Pana/Pani zaufanie ma dla nas ogromne znaczenie.

Z witryny internetowej SWAROVSKI OPTIK można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Skorzystanie z określonej usługi naszej firmy za pośrednictwem naszej witryny internetowej może jednak wymagać przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli występuje konieczność przetwarzania danych osobowych, a nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, co do zasady będziemy prosić o zgodę osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu określonej osoby, będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z uwzględnieniem obowiązujących w danym kraju wymogów w zakresie ochrony danych dotyczących SWAROVSKI OPTIK. Nasza firma pragnie poinformować Pana/Panią o charakterze, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dostarcza ponadto osobie, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach.

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych firma SWAROVSKI OPTIK wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia niezawodnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Podczas przesyłania danych przez Internet mogą jednak pojawić się luki w zabezpieczeniach, co oznacza, że niemożliwe jest zagwarantowanie absolutnej ochrony. Pomimo to SWAROVSKI OPTIK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić jak najwyższy poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych. 

1 Definicje

Oświadczenie o ochronie danych w spółce SWAROVSKI OPTIK opiera się na definicjach stosowanych w obowiązującym w Unii Europejskiej ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz przyjętych przez organy regulacyjne odpowiedzialne za wdrożenie tego rozporządzenia. Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W związku z tym chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używane przez nas pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w naszej witrynie internetowej posługujemy się następującymi pojęciami:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub procedurę wykonywaną na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak rejestrowanie, zbieranie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, przeszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny określonych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca zamieszkania lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać określonej osobie bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi przypisanie tych danych osobowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cel i sposób przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cel i sposób takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, administrator może zostać wyznaczony lub kryteria jego wyznaczania mogą zostać określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy dane dotyczą osoby trzeciej. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Osoba trzecia
Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający lub osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda
Zgoda oznacza świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego działania potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, wyraźnie stwierdza, że przyzwala na przetwarzanie jej danych osobowych. 

2 Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych – w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony danych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także innych regulacji dotyczących ochrony danych – jest:

Swarovski-Optik AG & Co KG. / SWAROVSKI OPTIK VertriebsGmbH

Obsługa klientów

Daniel-Swarovski-Strasse 70

6067 Absam

Austria
Telefon: 00800 3242 5056 
Adres www: www.swarovskioptik.com

E-mail: privacy@swarovskioptik.com

3 Pliki cookie

Witryna SWAROVSKI OPTIK korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane za pośrednictwem przeglądarki internetowej i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Pliki cookie często zawierają cookie ID. Cookie ID to niepowtarzalny identyfikator przypisany do danego pliku cookie. Składa się z on ciągu cyfr, który może zostać przypisany do określonych witryn internetowych i serwerów za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny internetowe i serwery są w stanie odróżnić przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych z innymi plikami cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą niepowtarzalnego cookie ID.

Korzystanie z plików cookie umożliwia SWAROVSKI OPTIK oferowanie użytkownikom witryny usług bardziej przyjaznych dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez zapisania plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty w naszej witrynie internetowej mogą zostać zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika. Jak wyjaśniono powyżej, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Rozpoznawanie użytkowników ma na celu ułatwienie odwiedzającym korzystania z naszej witryny internetowej. Osoby odwiedzające witrynę internetową, która korzysta z plików cookie, nie muszą na przykład wprowadzać swoich informacji dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzają witrynę, ponieważ zastępuje ich w tym sama witryna internetowa oraz plik cookie przechowywany w komputerze użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Wykorzystując plik cookie, sklep internetowy zapamiętuje produkty, które klient umieścił w swoim wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić naszej witrynie internetowej zapisanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwiając zapisywanie plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Tę możliwość zapewniają wszystkie obecnie dostępne przeglądarki internetowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyłączy zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej, niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą stać się niedostępne. 

4 Rejestrowanie danych i informacji o charakterze ogólnym

Witryna internetowa SWAROVSKI OPTIK rejestruje szereg danych i informacji o charakterze ogólnym za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do witryny. Te dane i informacje o charakterze ogólnym są przechowywane w dziennikach serwera. Do danych i informacji o charakterze ogólnym zaliczają się między innymi: (1) rodzaj i wersja używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany do uzyskania dostępu do witryny, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp został przekierowany do naszej witryny (tzw. strona odsyłająca), (4) podstrony w naszej witrynie, do których został przekierowany system uzyskujący dostęp, (5) data i godzina uzyskania dostępu do witryny, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp, oraz (8) inne podobne dane i informacje, które mogą ułatwić reakcję mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Korzystanie z tych danych i informacji o charakterze ogólnym nie umożliwia SWAROVSKI OPTIK zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, jako ich źródła. Informacje te są faktycznie potrzebne do (1) prawidłowego udostępniania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji treści naszej witryny internetowej oraz reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii, na której opiera się nasza witryna internetowa, oraz (4) zapewnienia organom ścigania niezbędnych informacji w przypadku cyberataku. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem wykorzystywane przez SWAROVSKI OPTIK do celów statystycznych, a ponadto analizowane w celu wzmocnienia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie oraz zapewnienia optymalnej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z dzienników serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą. 

5 Rejestracja (np. My Account, konkursy, newsletter)

Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się w witrynie administratora danych, podając swoje dane osobowe. To, jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi danych, zależy od formularza do wprowadzania danych użytego do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do wewnętrznego przetwarzania przez administratora danych oraz do celów wewnętrznych. Administrator danych może zezwolić na ujawnienie danych osobowych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym dane, takim jak firma kurierska, które mogą wykorzystywać ujawnione dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych w imieniu administratora danych.

Rejestracja w witrynie internetowej administratora danych oznacza ponadto, że przechowywany będzie również adres IP podany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług, a w razie potrzeby dane te mogą zostać użyte do wyjaśnienia popełnionych przestępstw i naruszeń praw autorskich. Przechowywanie tych danych jest dozwolone w tym zakresie w celu ochrony administratora danych. Dane te co do zasady nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia lub ich ujawnienie jest wymagane do celów postępowania karnego lub sądowego.

Dobrowolna rejestracja osoby, której dane dotyczą, związana z podaniem przez tę osobę danych osobowych, jest wykorzystywana przez administratora danych do umożliwienia dostarczania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Ponadto wykorzystujemy zebrane dane do pozyskiwania klientów, w szczególności do nawiązywania kontaktu telefonicznego oraz wysyłania reklam pocztą tradycyjną i elektroniczną, a także do badań rynkowych. Zarejestrowane osoby mogą całkowicie usunąć dane osobowe podane podczas rejestracji ze zbiorów danych administratora danych.

Na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator danych niezwłocznie poinformuje o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator danych zmieni lub usunie dane osobowe na żądanie lub po otrzymaniu powiadomienia od osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie narusza to ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. W takich przypadkach administrator danych jest punktem kontaktowym dla osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli administrator danych postanowi zlecić przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (np. z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze) osobom trzecim, administrator danych ma obowiązek zapewnić, że wyznaczony podmiot przetwarzający dane (usługodawca) będzie przetwarzać te dane zgodnie z przepisami o ochronie danych. W tym celu administrator danych zawrze z odpowiednim podmiotem przetwarzającym umowę o przetwarzanie danych osobowych.  

6 Usuwanie i blokowanie danych osobowych bez konieczności złożenia wniosku

Administrator danych ma prawo przetwarzać i przechowywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub przez okres wskazany w dyrektywach i innych aktach prawnych Unii Europejskiej bądź w ustawach lub przepisach innego ustawodawcy, którym podlega administrator danych.

Jeżeli ustanie cel przechowywania lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i innych aktach prawnych Unii Europejskiej lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte bez konieczności złożenia wniosku w tej sprawie zgodnie z przepisami ustawowymi. 

7 Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora danych informacji, czy przetwarza on jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

b) Prawo do informacji
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, jest uprawniona do uzyskania od administratora danych nieodpłatnie i w dowolnym momencie informacji dotyczących zakresu posiadanych danych osobowych, które jej dotyczą, a także do otrzymania kopii tych informacji. Ponadto na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania następujących informacji:
• cel przetwarzania,
• kategorie przetwarzanych danych osobowych,
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
• informacje o przysługującym osobie, której dane dotyczą, prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o zakresie i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji o tym, czy jej dane osobowe zostały przekazane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym. Jeżeli miało to miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem danych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

c) Prawo do sprostowania danych
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do sprostowania danych, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, a przetwarzanie danych nie jest niezbędne:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
• dane osobowe zostały zebrane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności, a osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do usunięcia jej danych osobowych przechowywanych przez SWAROVSKI OPTIK, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jego pracownicy dopilnują, by żądanie usunięcia danych osobowych zostało spełnione bez zbędnej zwłoki.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo żądać od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu jej danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności, a osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych przechowywanych przez SWAROVSKI OPTIK, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jego pracownicy dopilnują, by przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone.

f) Prawo do przenoszenia danych
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które udostępniła administratorowi danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, który uprzednio uzyskał te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania powierzonego administratorowi i realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Ponadto, korzystając z przysługującego jej prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do przenoszenia danych, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

g) Prawo do sprzeciwu
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego artykułu.
W przypadku wniesienia sprzeciwu SWAROVSKI OPTIK zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie będzie służyło ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
Jeżeli SWAROVSKI OPTIK przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w przypadkach, gdy jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw do SWAROVSKI OPTIK dotyczący przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, SWAROVSKI OPTIK utraci możliwość przetwarzania jej danych osobowych do takich celów.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych przez SWAROVSKI OPTIK do celów badań naukowych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do sprzeciwu, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja ta: (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; lub (2) jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja jest (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, SWAROVSKI OPTIK wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa dotyczącego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

i) Prawo do wycofania zgody w świetle przepisów o ochronie danych
Na mocy dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy ma miejsce przetwarzanie jej danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. 

8 Ochrona danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz uzyskanych w procesie rekrutacji

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych jest prowadzone z zastosowaniem systemu elektronicznego. Ma to miejsce w szczególności w przypadkach, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, dane przekazane w celu nawiązania stosunku pracy będą przechowywane z zastrzeżeniem przepisów ustawowych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po zawiadomieniu kandydata o decyzji odmownej, chyba że kandydat zażąda wglądu w swoje dane.  

9 Zasady ochrony danych dotyczące implementacji i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych osobowych umieścił w niniejszej witrynie internetowej komponenty Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych. Analiza oglądalności stron internetowych polega na zdobywaniu, gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Serwis oferujący analizę oglądalności stron internetowych gromadzi takie dane jak strona internetowa, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do danej witryny internetowej (tzw. strona odsyłająca), odwiedzone podstrony witryny internetowej lub częstotliwość i czas trwania przeglądania danej podstrony. Analiza oglądalności stron internetowych służy przede wszystkim do optymalizacji witryny internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Podczas analizy oglądalności stron internetowych administrator danych używa funkcji „_gat._anonymizeIp” oferowanej przez Google Analytics. Funkcja ta umożliwia skrócenie i anonimizację przez Google adresu IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeżeli uzyskała ona dostęp do naszej strony internetowej z państwa członkowskiego UE lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających w naszej witrynie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do analizy sposobu korzystania z naszej witryny internetowej, sporządzania dla nas raportów online dotyczących aktywności na naszych stronach internetowych oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą. Wyjaśnienie, czym są pliki cookie, znajduje się powyżej. Google wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia analizy korzystania z naszej witryny internetowej. Przy każdej wizycie na poszczególnych stronach niniejszej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, które zawierają komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą, zostanie automatycznie poproszona przez zamieszczony na stronie komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu umożliwienia analizy oglądalności stron internetowych. W toku opisanej powyżej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych osoby, której dane dotyczą, takich jak jej adres IP. Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób dane do celów takich jak ustalenie źródła odwiedzin i kliknięć, a następnie naliczenie prowizji.

Pliki cookie przechowują takie dane osobowe jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do witryny, oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, są każdorazowo przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. W pewnych okolicznościach te dane osobowe zebrane w toku opisanej powyżej procedury technicznej mogą zostać przekazane przez Google osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić naszej witrynie internetowej zapisanie plików cookie, o którym mowa powyżej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwiając zapisywanie plików cookie. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwi również Google zapisanie pliku cookie w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane przez Google Analytics, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość wniesienia sprzeciwu i uniemożliwienia Google rejestrowania i przetwarzania danych generowanych przez Google Analytics na podstawie korzystania z niniejszej witryny internetowej. Osoba, której dane dotyczą, musi w tym celu pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki wykorzystuje JavaScript, aby umożliwić Google Analytics potwierdzenie, że żadne dane i informacje o odwiedzających nie mogą być przesyłane ze stron internetowych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako wniesienie sprzeciwu. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie następnie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę działającą z upoważnienia osoby, której dane dotyczą, możliwa będzie ponowna instalacja lub ponowne włączenie dodatku do przeglądarki.

Dodatkowe informacje oraz odpowiednia polityka prywatności Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Google Analytics są dostępne pod adresem: https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none.

10 Zasady ochrony danych dotyczące implementacji i korzystania z Google AdWords

Administrator danych osobowych umieścił w niniejszej witrynie internetowej Google AdWords. Google AdWords to usługa marketingu internetowego, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy określenie z góry słów kluczowych, które spowodują wyświetlenie reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki do pobrania wyniku wyszukiwania zawierającego odpowiednie słowa kluczowe. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane pomiędzy serwisami o odpowiedniej tematyce za pomocą automatycznego algorytmu z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez umieszczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania Google oraz poprzez umieszczanie reklam osób trzecich w naszej własnej witrynie internetowej.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google zapisuje plik cookie do śledzenia konwersji w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą. Wyjaśnienie, czym są pliki cookie, znajduje się powyżej. Plik cookie do śledzenia konwersji wygasa po upływie 30 dni i nie jest przeznaczony do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeżeli plik cookie do śledzenia konwersji nie wygasł, śledzi on, czy uzyskano dostęp do określonych podstron naszej witryny, takich jak koszyk w systemie sklepu internetowego. Plik cookie do śledzenia konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google, śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała jakiekolwiek obroty, na przykład poprzez sfinalizowanie lub unieważnienie transakcji sprzedaży.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk odwiedzin naszej witryny internetowej. Statystyki odwiedzin pozwalają nam ustalić całkowitą liczbę użytkowników skierowanych do nas za pośrednictwem reklam AdWords, a tym samym określić, czy te reklamy AdWords były skuteczne, a także umożliwiają nam zoptymalizowanie naszych przyszłych reklam AdWords. Ani nasza spółka, ani żaden inny reklamodawca korzystający z Google AdWords nie otrzymuje od Google żadnych informacji, które umożliwiłyby identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Pliki cookie do śledzenia konwersji przechowują takie dane osobowe jak witryny internetowe odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą. Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, są każdorazowo przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. W pewnych okolicznościach te dane osobowe zebrane w toku opisanej powyżej procedury technicznej mogą zostać przekazane przez Google osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić naszej witrynie internetowej zapisanie plików cookie, o którym mowa powyżej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwiając zapisywanie plików cookie. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwi również Google zapisanie pliku cookie do śledzenia konwersji w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane przez Google AdWords, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec otrzymywania od Google reklam dostosowanych do jej zainteresowań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi odwiedzić stronę https://adssettings.google.com/ w każdej używanej przez siebie przeglądarce i zmienić odpowiednie ustawienia.

Dodatkowe informacje oraz odpowiednia polityka prywatności Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

11 Zasady ochrony danych dotyczące implementacji i korzystania z komponentów pochodzących z serwisu YouTube

Administrator danych osobowych umieścił w niniejszej witrynie internetowej komponenty pochodzące z serwisu YouTube. YouTube to serwis internetowy umożliwiający nieodpłatne publikowanie filmów oraz również nieodpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie ich przez pozostałych użytkowników. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu w serwisie dostępne są całe filmy i programy telewizyjne, a także teledyski, zwiastuny oraz filmy wyprodukowane przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdej wizycie na poszczególnych stronach niniejszej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, które zawierają komponent pochodzący z serwisu YouTube (film z YouTube), przeglądarka internetowa w systemie operacyjnym osoby, której dane dotyczą, zostanie automatycznie poproszona przez zamieszczony na stronie komponent pochodzący z serwisu YouTube o pobranie kopii tego komponentu z serwisu YouTube. Dodatkowe informacje na temat serwisu YouTube są dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/yt/about/. W toku opisanej powyżej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, które podstrony naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie zalogowana w serwisie YouTube podczas pobierania podstrony zawierającej film z YouTube, YouTube uzyska wiedzę o tym, którą podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te zostaną zebrane przez YouTube i Google i przypisane do konta użytkownika YouTube należącego do osoby, której dane dotyczą.

Komponent pochodzący z serwisu YouTube każdorazowo przekaże YouTube i Google informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie zalogowana w serwisie YouTube podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej; nastąpi to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film z YouTube, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby tego rodzaju informacje były przesyłane do YouTube i Google, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta użytkownika YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, z którą można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/privacy, zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.