Skip to main content

Menu


Kategorie

Serwis

OBSŁUGA KLIENTA
K19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens cropped
PRZEJDŹ DO MY SERVICE

Produkty i usługi techniczne, porady i wsparcie, samouczki i materiały do pobrania, Deklaracje zgodności

Obsługa klientówPON. – CZW. 8:00 – 17:00, PT. 8:00 – 12:0000800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Twój język:
polski

NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Pana/Pani zaufanie ma dla nas ogromne znaczenie.

Przetwarzanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu określonej osoby, będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z uwzględnieniem obowiązujących w danym kraju wymogów w zakresie ochrony danych dotyczących SWAROVSKI OPTIK. Nasza firma pragnie poinformować Pana/Panią o charakterze, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dostarcza ponadto osobie, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach. Jeżeli występuje konieczność przetwarzania danych osobowych, a nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, co do zasady będziemy prosić o zgodę osobę, której dane dotyczą.

1. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych – w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony danych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także innych regulacji dotyczących ochrony danych – jest:

Swarovski-Optik AG & Co KG.
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam
Austria
Telefon: 00800 3242 5056
Adres www: www.swarovskioptik.com
E-mail: privacy@swarovskioptik.com

(zwana dalej „SWAROVSKI OPTIK” lub „my”)

2. DEFINICJE

Oświadczenie o ochronie danych w spółce SWAROVSKI OPTIK opiera się na definicjach stosowanych w obowiązującym w Unii Europejskiej ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz przyjętych przez organy regulacyjne odpowiedzialne za wdrożenie tego rozporządzenia. Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W związku z tym chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używane przez nas pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w naszej witrynie internetowej posługujemy się następującymi pojęciami:

2.1 Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.2 Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych.

2.3 Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub procedurę wykonywaną na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak rejestrowanie, zbieranie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, przeszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.4 Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

2.5 Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny określonych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca zamieszkania lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

2.6 Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać określonej osobie bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi przypisanie tych danych osobowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2.7 Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cel i sposób przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cel i sposób takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, administrator może zostać wyznaczony lub kryteria jego wyznaczania mogą zostać określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego.

2.8 Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

2.9 Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy dane dotyczą osoby trzeciej. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

2.10 Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający lub osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

2.11 Zgoda

Zgoda oznacza świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego działania potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, wyraźnie stwierdza, że przyzwala na przetwarzanie jej danych osobowych.

3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRZEDMIOCIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Poniżej wyjaśniamy czynności przetwarzania w naszej witrynie internetowej. Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych, ewentualnych odbiorcach, podstawie prawnej i celach przetwarzania znajdują się w odpowiednich sekcjach.

3.1 Rejestrowanie danych i informacji o charakterze ogólnym podczas korzystania z naszej witryny internetowej

Witryna internetowa SWAROVSKI OPTIK rejestruje szereg danych i informacji o charakterze ogólnym za każdym razem, gdy odpowiednia osoba lub zautomatyzowany system pobierają z niej stronę internetową. Te dane i informacje o charakterze ogólnym są przechowywane w dziennikach serwera. Rejestrowane dane to między innymi:

 • używane typy i wersje przeglądarek,

 • system operacyjny używany do uzyskania dostępu do witryny,

 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny (tzw. adres URL strony odsyłającej),

 • podstrony, do których system uzyskał dostęp za pośrednictwem naszej witryny, (5)

 • data i godzina uzyskania dostępu do witryny,

 • adres protokołu internetowego (adres IP),

 • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz

 • wszelkie inne podobne dane i informacje przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Informacje te są faktycznie potrzebne do (1) prawidłowego udostępniania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji treści naszej witryny internetowej oraz reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii, na której opiera się nasza witryna internetowa, oraz (4) zapewnienia organom ścigania niezbędnych informacji w przypadku cyberataku. Informacje te są zatem wykorzystywane przez SWAROVSKI OPTIK do celów statystycznych, a ponadto analizowane w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej spółce oraz zapewnienia optymalnej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane z dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych aktywnie dostarczonych przez odpowiednią osobę (patrz niżej).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ automatycznie rejestrowane dane są nam niezbędne w celu skutecznego udostępnienia naszej witryny internetowej na Pana/Pani życzenie (patrz także nasz Regulamin korzystania), oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przechowywanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udostępnieniu prawidłowo wyświetlanej witryny internetowej na Pana/Pani urządzeniu oraz zapewnieniu jej stabilności i bezpieczeństwa. Bezpieczne i niezawodne korzystanie z naszej witryny internetowej leży w Pana/Pani interesie, o ile Pana/Pani interesy w zakresie ochrony poufności nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszych interesów w tym zakresie.

Dodatkowe informacje na temat zbierania danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej można również znaleźć w sekcji „Pliki cookie” (patrz punkt 4 poniżej).

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (patrz sekcja 7), lecz korzystanie z naszej witryny internetowej będzie wówczas niemożliwe, ponieważ ze względów technicznych przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu wyświetlania witryny na Pana/Pani urządzeniu.

3.2 Kontakt

Jeżeli skontaktuje się Pan/Pani z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie, będziemy przechowywać i przetwarzać przekazane nam przez Pana/Panią dane osobowe. Mogą one obejmować między innymi:

 • Pana/Pani imię i nazwisko,

 • treść Pana/Pani pytania,

 • Pana/Pani adres e-mail,

 • Pana/Pani numer telefonu,

 • Pana/Pani adres,

 • inne informacje, które zostaną nam przez Pana/Panią dobrowolnie przekazane.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytanie lub w celu skontaktowania się z Panem/Panią i nie będą ujawniane osobom trzecim bez Pana/Pani zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli jest Pan/Pani stroną zawartej z nami umowy, a Pana/Pani zapytanie dotyczy wykonania tej umowy lub ma na celu zainicjowanie działań poprzedzających zawarcie umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie otrzymanego zapytania leży w naszym wspólnym interesie. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży sprawdzenie podanych przez Pana/Panią informacji oraz Pana/Pani zapytania i udzielenie stosownej odpowiedzi, a dobrowolne skorzystanie przez Pana/Panią z tej funkcji nie ma charakteru nadrzędnego wobec Pana/Pani interesu w zakresie ochrony poufności Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (patrz sekcja 7).

3.3 Funkcja czatu

Może Pan/Pani również skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w podanych godzinach, korzystając z funkcji czatu dostępnej w naszej witrynie internetowej. W takim przypadku zbieramy następujące informacje:

 • Pana/Pani adres e-mail,

 • treść Pana/Pani pytania,

 • inne informacje, które zostaną nam przez Pana/Panią dobrowolnie przekazane.

Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić prowadzenie czatu od strony technicznej i odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie.

Przetwarzamy te informacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli jest Pan/Pani stroną zawartej z nami umowy, a Pana/Pani zapytanie dotyczy wykonania tej umowy lub ma na celu zainicjowanie działań poprzedzających zawarcie umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie otrzymanego zapytania leży w naszym wspólnym interesie. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży udostępnienie Panu/Pani funkcji czatu w celu szybkiego rozwiązania Pana/Pani problemu, a dobrowolne skorzystanie przez Pana/Panią z tej funkcji nie ma charakteru nadrzędnego wobec Pana/Pani interesu w zakresie ochrony poufności Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (patrz sekcja 7).

W celu oferowania funkcji czatu korzystamy z usług operatora świadczącego tę usługę, którym jest spółka Intercom, Inc., 55 2nd Street, San Francisco, CA 94105, USA. Zawarliśmy ze spółką Intercom umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3.4 MY SERVICE i konto użytkownika

https://myservice.swarovskioptik.com/ to nasz portal do świadczenia wszelkich usług. Za jego pośrednictwem można na przykład:

 • otrzymać informacje lub pomoc dotyczącą produktów, gwarancji lub roszczeń z tytułu rękojmi​,

 • zarejestrować swoje produkty,

 • zamówić części zamienne,

 • zarejestrować urządzenia do naprawy.

W przypadku wielu funkcji oferowanych na portalu MY SERVICE konieczne jest zarejestrowanie i zalogowanie się w witrynie internetowej SWAROVSKI OPTIK, co wymaga podania swoich danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ służy ono inicjowaniu i wykonaniu umowy zawartej przez nas z Panem/Panią.

W ramach rejestracji przetwarzamy następujące przekazane przez Pana/Panią obowiązkowe informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres e-mail i

 • język oraz kraj.

Ponadto przechowujemy wszelkie dodatkowe informacje przekazane przez Pana/Panią w ustawieniach profilu użytkownika, które mogą być niezbędne w związku ze zleceniem usługi (np. adres, numer telefonu, nazwa produktu, numer seryjny, data i miejsce zakupu). Przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do zbadania i obsługi Pana/Pani zlecenia, a co za tym idzie, do zawarcia lub wykonania zawartej pomiędzy nami umowy. Przetwarzamy również w naszym prawnie uzasadnionym interesie numer seryjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia daty produkcji oraz umożliwienia oceny ewentualnych wad jakościowych lub identyfikacji sfałszowanych lub skradzionych produktów. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (patrz sekcja 7).

Jeżeli poda Pan/Pani dobrowolnie dodatkowe informacje (takie jak nazwa firmy, stanowisko, tekst dowolny), przetwarzanie tych informacji będzie odbywało się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Może Pan/Pani zarządzać tymi informacjami i modyfikować je w przeznaczonej dla klienta, zabezpieczonej strefie witryny.

Jeżeli zarejestruje się Pan/Pani w naszej witrynie internetowej, będziemy również przechowywać

 • adres IP podany przez Pana/Pani dostawcę usług internetowych (ISP),

 • datę oraz

 • godzinę rejestracji

. Wspomniane dane są przechowywane, ponieważ tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług, a w razie potrzeby dane te mogą zostać użyte do wyjaśnienia popełnionych przestępstw i naruszeń praw autorskich. Przechowywanie tych danych jest dozwolone w tym zakresie w celu ochrony SWAROVSKI OPTIK. Przetwarzanie w tym zakresie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te co do zasady nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia lub ich ujawnienie jest wymagane do celów postępowania karnego lub sądowego.

3.5 Sklep internetowy

(a) Zakup

Gdy korzysta Pan/Pani z naszego sklepu internetowego w celu zakupu produktów z naszego asortymentu, rejestrujemy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko,

 • (opcjonalnie) Tytuł,

 • (opcjonalnie) Dodatkowe dane adresowe,

 • Adres,

 • Numer telefonu oraz

 • E-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ informacje te są niezbędne w celu obsługi Pana/Pani zamówienia.

(b) Płatność

W celu zrealizowania Pana/Pani płatności przekazujemy Pana/Pani dane spółce Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółkę Adyen można znaleźć tutaj: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

(c) Wysyłka

Wysyłka Pana/Pani zamówienia wymaga przekazania Pana/Pani danych osobowych spółce świadczącej usługi transportowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne w celu obsługi Pana/Pani zamówienia.

(d) Porzucenie koszyka

Jeżeli proces składania zamówienia zostanie przerwany po wprowadzeniu przez Pana/Panią wszystkich informacji, niezwłocznie zawiadomimy Pana/Panią o tym fakcie pocztą elektroniczną, aby upewnić się, że porzucenie zamówienia nie było spowodowane usterką techniczną. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w naszym wspólnym interesie leży uniknięcie niezamierzonego porzucenia procesu składania zamówienia.

3.6 Powiadomienie o dostępności

Oferujemy usługę powiadamiania o dostępności produktów. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z tej usługi, będzie nam potrzebny

 • Pana/Pani adres e-mail.

Gdy tylko pożądany produkt będzie ponownie dostępny, zawiadomimy Pana/Panią o tym, wysyłając jednorazowo wiadomość e-mail na podany adres.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ zostaliśmy przez Pana/Panią poproszeni o przysłanie powiadomienia o dostępności, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tej usługi.

3.7 Przewodnik po produktach

W naszej witrynie internetowej oferujemy możliwość udzielenia odpowiedzi na kilka pytań i znalezienia na ich podstawie odpowiedniego produktu.

W tym celu przetwarzamy Pana/Pani dane w powiązaniu z plikiem dziennika (patrz punkt 3.1 poniżej).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu Panu/Pani narzędzia ułatwiającego znalezienie odpowiedniego produktu. Przetwarzamy wyłącznie niezbędne informacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zważywszy że skorzystanie z tego narzędzia jest dobrowolne, a zatem leży w Pana/Pani interesie, Pana/Pani interesy w zakresie ochrony poufności nie mają charakteru nadrzędnego wobec naszego interesu polegającego na świadczeniu tej usługi.

3.8 Reklama

Po upływie trzech miesięcy od daty rejestracji lub naprawy produktu prześlemy Panu/Pani ankietę do badania satysfakcji klienta. Nastąpi to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o Pana/Pani zgodę i będzie miało na celu udoskonalanie naszych produktów i usług. Udział w ankiecie jest dobrowolny. W tym celu korzystamy z usług spółki Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA 43, Irlandia.

Ponadto wykorzystujemy zebrane dane w zakresie dozwolonym przez prawo do pozyskiwania klientów, w szczególności do wysyłania reklam pocztą tradycyjną i elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ reklamowanie powiązanych produktów i usług metodą reklamy bezpośredniej stanowi prawnie uzasadniony interes dla nas jako dostawcy tej witryny internetowej.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów reklamowych (patrz sekcja 7).

3.9 Newsletter

(a) Rejestracja, tworzenie i wysyłka

W naszej witrynie internetowej można zarejestrować się do naszego newslettera zawierającego informacje o naszych najnowszych produktach i usługach. W tym celu należy podać następujące dane:

 • Pana/Pani adres e-mail oraz

 • język oraz kraj.

Do rejestracji wykorzystujemy proces podwójnego wyrażenia zgody. Po zarejestrowaniu się w naszej witrynie internetowej otrzyma Pan/Pani wiadomość e-mail z łączem, z którego należy skorzystać, aby potwierdzić, że podany adres e-mail należy do Pana/Pani oraz że chce Pan/Pani otrzymywać newsletter. Dopiero po tym potwierdzeniu zostanie do Pana/Pani wysłany spersonalizowany newsletter.

Gdy zarejestruje się Pan/Pani do naszego newslettera, będziemy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe podane w tym kontekście na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, aby przysyłać Panu/Pani nasze newslettery.

(b) Badanie i analiza statystyczna newslettera

Nasz newsletter zawiera „znacznik nawigacyjny”, czyli jednopikselowy plik, który zostaje pobrany z serwera dostawcy usług mailingowych w chwili otwarcia newslettera. Po pobraniu rejestruje on informacje techniczne, takie jak dane przeglądarki i systemu, a także adres IP i godzinę pobrania. Informacje te są wykorzystywane do udoskonalenia usługi od strony technicznej w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze ustalone na podstawie lokalizacji pobrania (przy użyciu adresu IP) lub czasów dostępu. Badanie statystyczne obejmuje również sprawdzenie, czy i kiedy newsletter został otwarty oraz które łącza zostały kliknięte. Z przyczyn technicznych informacje te można powiązać z indywidualnymi odbiorcami newslettera. Ani my, ani dostawca usług mailingowych nie monitorujemy jednak poszczególnych użytkowników. Dane analityczne są wykorzystywane przede wszystkim do zidentyfikowania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania treści do ich potrzeb lub do wysyłania zróżnicowanych treści w zależności od zainteresowań naszych użytkowników.

Podstawą prawną przeprowadzania badania i analizy statystycznej jest Pana/Pani zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

(c) Rezygnacja / wycofanie
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, tj. wycofać swoją zgodę. Spowoduje to jednocześnie wycofanie Pana/Pani zgody na przysłanie newslettera przez dostawcę usług mailingowych oraz na analizę statystyczną. Niestety nie ma możliwości oddzielnego wycofania zgody na przysyłanie newslettera przez dostawcę usług pocztowych lub na analizę statystyczną. Łącze do rezygnacji z newslettera znajduje się na końcu każdego wydania.

3.10 Podania o pracę

SWAROVSKI OPTIK zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

(a) Strona „Kariera”

Podania o pracę można składać za pośrednictwem naszej strony internetowej „Praca i kariera” dostępnej pod adresem https://jobs.swarovskioptik.com/Jobs. Dotyczy to również ogólnej rejestracji profilu kandydata. W szczególności rejestrowane są następujące dane osobowe:

 • (opcjonalnie) Zwrot grzecznościowy, tytuł, adres (dodatkowy)

 • Płeć, imię/imiona, nazwisko,

 • Data urodzenia, obywatelstwo,

 • Adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

 • Życiorys (jako dokument),

 • (opcjonalnie) Zdjęcie, list motywacyjny, referencje, inne dokumenty,

 • (opcjonalnie) Informacja o tym, skąd kandydat dowiedział się o SWAROVSKI OPTIK.

Należy ustawić hasło. Następnie sprawdzimy Pana/Pani przydatność i będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia decyzji o zasadności nawiązania stosunku pracy.

Może Pan/Pani również wyrazić zgodę na przechowywanie Pana/Pani podania o pracę w naszych aktach. W takim przypadku poinformujemy Pana/Panią o ewentualnych przyszłych wolnych stanowiskach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Niezbędne w tym celu dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku zawarcia przez SWAROVSKI OPTIK umowy o pracę z Panem/Panią, dane osobowe przekazane na potrzeby nawiązania stosunku pracy będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli nie zostanie zawarta z Panem/Panią umowa o pracę i nie życzy Pan/Pani sobie, aby Pana/Pani dane osobowe były przechowywane w naszych aktach, dokumenty złożone w celu ubiegania się o pracę zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od daty zawiadomienia Pana/Pani o decyzji odmownej. Jeżeli życzy Pan/Pani sobie, aby Pana/Pani dane osobowe były przechowywane w naszych aktach, zostaną one usunięte po otrzymaniu od Pana/Pani informacji o wycofaniu zgody lub po upływie 2 lat.

(b) Składanie podania o pracę innymi drogami

Jeżeli Pana/Pani podanie o pracę dotrze do nas inną drogą (np. zostanie wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo złożone osobiście), będziemy przetwarzać wszystkie zawarte w nim dane osobowe (np. informacje opisane w lit. a) powyżej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia decyzji o zasadności nawiązania stosunku pracy. Dane te zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od daty zawiadomienia Pana/Pani o decyzji odmownej. W przypadku zawarcia przez SWAROVSKI OPTIK umowy o pracę z kandydatem dane osobowe przekazane na potrzeby nawiązania stosunku pracy będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi.

3.1 Sieci społecznościowe

Nasza obecność w mediach społecznościowych zapewnia Panu/Pani szerokie możliwości nawiązania kontaktu i uzyskania informacji. W pewnych okolicznościach serwisy społecznościowe niezależnie od nas rejestrują dane osobowe, np. poprzez utworzony przez Pana/Panią profil.

Na niektórych stronach SWAROVSKI OPTIK znajdują się przyciski do wtyczek społecznościowych dla innych ofert internetowych. Przyciski te nie nawiązują kontaktu z serwerem dostawcy. Dopiero klikając te przyciski, wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację z dostawcą danej platformy, a połączenie zostanie aktywowane.

Jeżeli jest już Pan/Pani zarejestrowany/-a w wybranej sieci społecznościowej, następuje to bez otwierania dodatkowego okna. Dane są przekazywane bezpośrednio, nie mamy zatem wglądu w ich treść. Otrzymujemy wyłącznie informację o tym, że nastąpiło pobranie odpowiedniej strony. Jeżeli jest Pan/Pani jednocześnie zalogowany/-a na Facebooku itp., informacja ta zostanie powiązana z Pana/Pani kontem w mediach społecznościowych, a co za tym idzie – powiązana osobiście z Panem/Panią.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez różne platformy społecznościowe, należy skontaktować się bezpośrednio ze spółkami będącymi właścicielami danego serwisu społecznościowego.

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE I NARZĘDZIACH

SWAROVSKI OPTIK korzysta z plików cookie podczas świadczenia usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są to stałe (długoterminowe) pliki cookie lub związane z sesją, tymczasowe (sesyjne) pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin w witrynie. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu do czasu ich skasowania przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. 

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Pliki cookie często zawierają cookie ID. Cookie ID to niepowtarzalny identyfikator przypisany do danego pliku cookie. Składa się z on ciągu cyfr, który może zostać przypisany do określonych witryn internetowych i serwerów za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny internetowe i serwery są w stanie odróżnić przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych z innymi plikami cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą niepowtarzalnego cookie ID.

Korzystanie z plików cookie umożliwia SWAROVSKI OPTIK oferowanie użytkownikom witryny usług bardziej przyjaznych dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez zapisania plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty w naszej witrynie internetowej mogą zostać zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika. Osoby odwiedzające witrynę internetową, która korzysta z plików cookie, nie muszą na przykład wprowadzać swoich informacji dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzają witrynę, ponieważ zastępuje ich w tym sama witryna internetowa oraz plik cookie przechowywany w komputerze użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Wykorzystując plik cookie, sklep internetowy zapamiętuje produkty, które klient umieścił w swoim wirtualnym koszyku. Podstawą prawną korzystania z takich plików cookie jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Ponadto współpracujemy z różnymi usługodawcami, którzy wspierają nas w udoskonalaniu naszej witryny internetowej i świadczonych przez nas usług lub oferują dodatkowe funkcje. Tacy usługodawcy mogą w pewnych okolicznościach wykorzystywać własne pliki cookie. Z zasady wymaga to Pana/Pani zgody, bez której takie pliki cookie nie mogą być wykorzystywane. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższych podpunktach.

Niezależnie od konieczności udzielenia zgody, może Pan/Pani skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie, zezwalać na obsługę plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, ograniczyć przyjmowanie plików cookie do określonych przypadków lub ogólnie wyłączyć i automatycznie usunąć pliki cookie po zamknięciu przeglądarki.

Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Tę możliwość zapewniają wszystkie obecnie dostępne przeglądarki internetowe. Jeżeli wyłączy Pan/Pani zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej, niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą stać się niedostępne.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez opisane poniżej narzędzia, w tym kategorie przetwarzanych danych, okres przechowywania, podstawa prawna i odbiorcy danych, znajdują się poniżej w odpowiednich punktach Ustawienia plików cookie / Usługi.

4.1 Platforma do zarządzania zgodami Usercentrics

Korzystamy z platformy do zarządzania zgodami Usercentrics w celu zarządzania zgodami na korzystanie z plików cookie udzielanymi przez osoby odwiedzające naszą witrynę internetową. Dostawcą platformy jest spółka Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. Narzędzie to pozwala wyrazić zgodę na określone funkcje dostępne w naszej witrynie internetowej, na przykład łączenie się z elementami zewnętrznymi, analizę statystyczną lub spersonalizowaną reklamę. Możliwe jest wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody na poszczególne lub wszystkie funkcje. Wszystkie ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

Korzystamy z platformy do zarządzania zgodami Usercentrics w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, „TTDSG”) dotyczącego uzyskania Pana/Pani zgody przed ustawieniem plików cookie innych niż pliki niezbędne ze względów technicznych.

4.2 Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Spółka SWAROVSKI OPTIK umieściła w swojej witrynie internetowej elementy Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych. Analiza oglądalności stron internetowych polega na rejestrowaniu, zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zachowań osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Google Analytics zbiera takie dane jak strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny (tzw. adres URL strony odsyłającej), odwiedzone podstrony witryny internetowej lub częstotliwość i czas trwania przeglądania danej podstrony. Analiza oglądalności stron internetowych ma na celu przede wszystkim optymalizację witryny internetowej oraz analizę kosztów i korzyści związanych z reklamą internetową. Plik cookie ustawiony przez Google Analytics w Pana/Pani urządzeniu umożliwia przeglądarce internetowej wysyłanie odpowiednich informacji do Google za każdym razem, gdy pobiera Pan/Pani witrynę SWAROVSKI OPTIK. W ramach tego procesu technicznego Google zyskuje wiedzę na temat Pana/Pani danych osobowych, takich jak adres IP, z których Google korzysta w takich celach jak ustalenie źródła osób odwiedzających witrynę oraz kliknięć, a następnie obliczenie prowizji.

Spółką obsługującą komponent Google Analytics jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Podczas analizy oglądalności stron internetowych SWAROVSKI OPTIK używa funkcji „_gat._anonymizeIp” oferowanej przez Google Analytics. Funkcja ta umożliwia skrócenie i anonimizację przez Google adresu IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, przed ich przesłaniem do USA, jeżeli uzyskała ona dostęp do naszej strony internetowej z państwa członkowskiego UE lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełne adresy IP będą przesyłane na serwer Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach i zostaną tam skrócone.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających w naszej witrynie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do analizy sposobu korzystania z naszej witryny internetowej, sporządzania dla nas raportów online dotyczących aktywności w naszej witrynie internetowej oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

4.3 Hotjar

Witryna Swarovskioptik.com korzysta z oprogramowania analitycznego Hotjar spółki Hotjar Ltd. („Hotjar”) (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, Europa). Hotjar umożliwia pomiar i analizę zachowania użytkowników (kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie itp.) podczas wizyty w naszej witrynie internetowej. Informacje o przebiegu Pana/Pani wizyty w naszej witrynie internetowej generowane za pomocą kodu śledzącego oraz pliku cookie są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

4.4 Google Ads i usługa śledzenia konwersji przez Google

Spółka SWAROVSKI OPTIK umieściła w swojej witrynie internetowej Google Ads. Google Ads to usługa marketingu internetowego, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia reklamodawcy określenie z góry słów kluczowych, które spowodują wyświetlenie reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki do pobrania wyniku wyszukiwania zawierającego odpowiednie słowa kluczowe. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane pomiędzy serwisami o odpowiedniej tematyce za pomocą automatycznego algorytmu z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Spółką obsługującą Google Ads jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez umieszczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania Google oraz poprzez umieszczanie reklam osób trzecich w naszej własnej witrynie internetowej.

W ramach usługi GoogleAds korzystamy z funkcji śledzenia konwersji. Jeżeli uzyska Pan/Pani dostęp do naszej witryny internetowej po kliknięciu reklamy Google, w Pana/Pani urządzeniu zostanie umieszczony przez Google plik cookie do śledzenia konwersji. Ten plik cookie jest ważny tylko przez 30 dni i nie umożliwia osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli plik cookie do śledzenia konwersji nie wygasł, śledzi on, czy pobrane zostały określone podstrony naszej witryny, takie jak koszyk. Plik cookie do śledzenia konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google, śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy, wygenerowała jakiekolwiek obroty, na przykład poprzez zawarcie lub unieważnienie transakcji sprzedaży.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google do generowania danych statystycznych dotyczących konwersji dla naszej witryny internetowej. Poznajemy dzięki nim całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przeniesieni na stronę internetową wyposażoną w tag do śledzenia konwersji. Korzystając z tych danych statystycznych możemy ustalić poziom skuteczności każdej reklamy i zoptymalizować w przyszłości nasze reklamy. Ani nasza firma, ani żaden inny klient korzystający z reklam Google Ads nie otrzymują od Google żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą.

4.5 Piksel i tworzenie niestandardowych grup odbiorców w serwisie Facebook

Za Pana/Pani zgodą w ramach naszej obecności w Internecie będziemy korzystać z „piksela śledzącego działania użytkowników” spółki Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”).

Korzystanie z piksela w serwisie Facebook umożliwia nam śledzenie działań podejmowanych przez użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to ustalić skuteczność reklamy na Facebooku do celów analizy statystycznej i badań rynkowych. Umożliwia to również identyfikację użytkowników naszej obecności online tworzących grupę docelową („niestandardową grupę odbiorców”), którym będą wyświetlane reklamy („reklamy na Facebooku”). Korzystamy zatem z piksela w serwisie Facebook, aby upewnić się, że wybrane przez nas reklamy na Facebooku będą wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy okazali zainteresowanie naszą obecnością online lub którzy mają określone cechy (np. są zainteresowani określoną przez nas tematyką lub produktami).

Podczas korzystania z funkcji tworzenia niestandardowych grup odbiorców za pośrednictwem piksela utworzone zostaje bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Do Facebooka przesyłane są dane kontekstowe (np. adres URL strony odsyłającej, informacje o przeglądarce i identyfikator użytkownika na Facebooku) oraz dane zdefiniowane przez użytkownika. Nie można wykluczyć, że ma również miejsce przesyłanie i przetwarzanie przez spółkę Facebook dodatkowych danych osobowych dotyczących użytkownika. Umożliwia to spółce Facebook powiązanie odwiedzin w naszej witrynie internetowej z określonym kontem na Facebooku i zidentyfikowanie w ten sposób użytkownika. Dane rejestrowane przez nas są anonimowe, nie mamy zatem wglądu w dane osobowe żadnego indywidualnego użytkownika.

Facebook może również wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korzystania z danych w serwisie Facebook. Może Pan/Pani zezwolić na umieszczanie reklam przez serwis Facebook i jego partnerów w samym serwisie Facebook, jak i poza nim. W tym celu w Pana/Pani urządzeniu może zostać zapisany plik cookie.

4.6 Uniwersalne śledzenie zdarzeń (UET) przez Bing

Technologia Bing Ads umożliwia zbieranie i przechowywanie danych w naszej witrynie internetowej, a następnie ich wykorzystywanie do generowania profili użytkowników z użyciem pseudonimów. Usługę tę świadczy spółka Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa ta pozwala śledzić działania podejmowane przez użytkownika w naszej witrynie internetowej, jeżeli trafił on do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Bing Ads.

Jeżeli odwiedza Pan/Pani naszą witrynę za pośrednictwem jednej z tych reklam, w Pana/Pani komputerze zostaje zapisany plik cookie. Nasza witryna internetowa zawiera tag Bing do uniwersalnego śledzenia zdarzeń. Jest to kod, który pozwala na przechowywanie anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny internetowej w powiązaniu z plikiem cookie.

4.7 Tealium

Do śledzenia i targetingu wykorzystujemy narzędzie Tealium, tj. usługę świadczoną przez firmę Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA. Tealium przechowuje zachowania użytkowników w naszej witrynie internetowej i generuje na tej podstawie profile użytkowników. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do ustalania indywidualnie przydatnych informacji oraz ulepszania i optymalizacji naszej reklamy.

4.8 Teads

Do celów marketingowych wykorzystujemy narzędzie Teads, tj. usługę analizy oglądalności stron internetowych świadczoną przez spółkę Teads, 5 rue de la Boucherie, L12 17 Luksemburg. Teads umożliwia odtwarzanie treści reklamowych na portalach informacyjnych.

4.9 Criteo

Do retargetingu wykorzystujemy narzędzie Criteo, tj. usługę świadczoną przez spółkę Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Criteo jest narzędziem umożliwiającym zwiększenie liczby konwersji dla naszej witryny internetowej oraz dotarcie do klientów i stron zainteresowanych za pośrednictwem spersonalizowanych reklam.

4.10 Mapy Google

Po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody niniejsza witryna będzie korzystać z usługi Mapy Google za pośrednictwem API. Dostawcą tej usługi jest spółka Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z tej usługi w celu prezentowania naszych ofert internetowych w interesujący sposób oraz ułatwienia znajdowania miejsc wskazanych przez nas w naszej witrynie internetowej.

4.11 Riskified

Aby zapobiec oszustwom związanym z procesami płatności, korzystamy z oprogramowania spółki Riskified, Inc., 220 5th Ave, Nowy Jork, New York, 10001, USA.

4.12 Cloudinary

Aby zarządzać zdjęciami i filmami oraz wykorzystywać je w naszej witrynie internetowej i usługach, korzystamy z usług w chmurze Cloudinary świadczonych przez spółkę Cloudinary Ltd., 3400 Central Expressway, Suite 110 Santa Clara, CA 95051, USA.

4.13 Pushpanda

Aby wysyłać powiadomienia typu „push” osobom odwiedzającym naszą witrynę internetową, korzystamy z usługi Pushpanda świadczonej przez spółkę Project K GmbH, Richard-Wagner-Straße 9, 6020 Innsbruck, Austria.

4.14 Easysize

Korzystamy z usługi personalizacji świadczonej przez spółkę Easysize ApS, Vesterbrogade 26, 1620 Kopenhaga, Dania, w celu optymalizacji odwiedzin w naszym sklepie internetowym poprzez ich dostosowanie do Pana/Pani zainteresowań.

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy również z dostawców niektórych wewnętrznych usług, na przykład zarządzania naszymi systemami i danymi. Jeżeli wiąże się to z dostępem do Pana/Pani danych osobowych, odbywa się to w naszym imieniu. Zawarliśmy z dostawcami odpowiednie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6 USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH BEZ KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU

SWAROVSKI OPTIK ma prawo przetwarzać i przechowywać Pana/Pani dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub przez okres wskazany w dyrektywach i innych aktach prawnych Unii Europejskiej bądź w ustawach lub przepisach innego ustawodawcy, którym podlega SWAROVSKI OPTIK.

Jeżeli ustanie cel przechowywania lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i innych aktach prawnych Unii Europejskiej lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte bez konieczności złożenia wniosku w tej sprawie zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. PANA/PANI PRAWA

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługujących jej praw, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Każda osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z prawem następujące prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO;

 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO;

 • Prawo do nieudzielenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;

8. ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH

Zastrzega się możliwość zmian w oświadczeniu o ochronie danych w związku z ewentualnymi aktualizacjami naszej witryny internetowej. Prosimy regularnie odwiedzać tę stronę internetową w celu zapoznania się z najnowszą wersją oświadczenia o ochronie danych. Ostatnia aktualizacja oświadczenia o ochronie danych miała miejsce w GRUDNIU 2023 r.